PRIVACYBELEID

Bij deze wenst de FBAA (Federatie van Belgische Autobus- en autocarondernemers) u te informeren over ons privacybeleid om u te lichten over de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (algemeen bekend als de 'GDPR').

In toepassing van deze verordening worden uw rechten en plichten hieronder beschreven. 

 

1. Begrippen

In het onderstaande gegevensverwerkingsbeleid komen de volgende begrippen voor: 

 • Een persoonsgegeven: elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bijvoorbeeld: naam, voornaam, e-mailadres, postadres, gsm-nummer,...)
 • Verwerking: een handeling uitgevoerd op of met persoonlijke gegevens (verzamelen, registreren, opslaan, vernietigen, verwijderen,...)
 • Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijk - of rechtspersoon die de verwerkingsmiddelen en -doelen bepaalt
 • Verwerker: een natuurlijk - of rechtspersoon die gegevens verwerkt voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke

2. Onze federatie

Onze beroepsfederatie is genaamd als volgt: Federatie van Belgische Autobus- en autocarondernemers.

Onze maatschappij is bij de FCBO ingeschreven onder het nummer 0406.487.804.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Metrologielaan 8 - 1130 Brussel.

 

3.Onze verwerkingsverantwoordelijke

De aangestelde verwerkingsverantwoordelijke is de FBAA - Federatie van Belgische Autobus- en autocarondernemers.

Als u vragen hebt over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact opnemen met mevrouw Nancy Janssens (nancy.janssens@fbaa.be).

Adres: Metrologielaan 8 - 1130 Brussel.

 

Als verwerkingsverantwoordelijke moet onze Federatie de wettelijke vereisten respecteren inzake de gegevensverwerking voor doeleinden die zijzelf bepalen. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van o.a. haar partners of iedereen die geïnteresseerd is. 

Wanneer wij in de hoedanigheid van onderaannemer treden, handelen wij volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke die ons die gegeven toevertrouwt. 

 

4. De gegevens die we verzamelen

Om u te identificeren, te contacteren en efficiënt van dienst te zijn, verzamelen wij de volgende gegevens: 

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Postadres
 • Functies
 • Naam van de organisatie
 • Telefoonnummer
 • ...

De gebruiker verstrekt die informatie met volle kennis van zaken, o.a. wanneer hij/zij zelf opneemt. Wij gebruiken ook publieke gegevens of gegevens die we verzamelen bij derden. Die gegevens kunnen publiek, bijvoorbeeld de gegevens betreffende de bestuurders van een vennootschap. U kunt ook bepaalde gegevens publiek bekendgemaakt hebben (bijvoorbeeld op sociale media).

 

Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden bewaard voor een beperkte duur, en nooit langer dan nodig is voor het doel van de verwerking, behalve wanneer de toepasselijke wetgeving een langere bewaarperiode voorschrijft. 

 

We verzamelen uw gegevens iva: 

 • online ingevulde formulieren
 • het aanmaken van een gebruikersaccount op onze site
 • abonnementen op ons Car & Bus E-zine
 • de contacten die u met onze federatie legt
 • publieke gegevens of gegevens die we verzamelen bij derden

5. Rechtsgrond voor de verwerking en doeleinden

Onze Federatie moet kunnen functioneren als een onderneming en zijn verschillende taken kunnen uitvoeren. Daartoe gebruiken we uw gegevens om de door ons aangeboden diensten te verbeteren. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de verwezenlijking van dit belang. Door middel van dit gerechtvaardigde belang dat wij nastreven, waarborgen wij de kwaliteit van onze diensten, met inachtneming van het evenwicht tussen dit belang en de gevolgen die ons dergelijke verwerking kan hebben op de privacy van de betrokken personen. 

 

In dit kader verzamelen wij uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

 • voor communicatie- en informatiedoeleinden
 • organisatie van onze diensten
 • verbetering van onze diensten
 • statistieken
 • het behaar van onze website

6. Onze onderaannemers en onze leveranciers

Voor de uitvoering van een aantal verrichtingen doen wij een beroep op:

 • hetzij leveranciers
 • hetzij onderaannemers

Wij zien erop toe enkel de hulp in te roepen van partners en leveranciers die betrouwbaar zijn en een voldoende hoge veiligheidsgraad bieden voor het bijhouden van onze gegevens en de gegevens van onze klanten.

 

Uw gegevens worden opgeslagen:

 • op onze servers

7. De klantenrechten en de uitoefening ervan

In de GDPR zijn de volgende rechten vastgelegd: 

 

1) Toegangsrecht

U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Als u dit recht van toegang uitoefent, zullen wij proberen om u kosteloos een zo compleet mogelijk overzicht te geven aangaande uw gegevens. Een aantal gegevens kunnen echter uit onze bestanden geschrapt zijn. Evengoed kan het zijn dat bepaalde gegevens die opgeslagen worden op back-ups ons na verloop van tijd niet meer toelaten om opgevraagd te worden. 

 

2) Recht op rectificatie

Indien gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u onze verzoeken deze (kosteloos) te corrigeren of aan te vullen. 

 

3) Recht op beperking van de verwerking

In de gevallen waarin de verordening voorziet (bijvoorbeeld indien u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist), kunt u onze verzoeken de verwerking te beperken. 

 

4) Recht om gegevens te wissen

In de gevallen waarin de verordening voorziet (bijvoorbeeld indien u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt), hebt u het recht om te eisen dat uw gegevens worden gewist. 

 

5) Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

 

6) Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be

 

Voor de uitoefening van die verschillende rechten is het devies: wees duidelijk in de aanvraag die u doet en bewijs uw identiteit.

 

Hebt u nog vragen of opmerkingen betreffende de verwerking van uw gegevens? Neem dan gerust contact op met de contactpersoon, die genoemd wordt onder punt 3.

 

8. De veiligheid van uw gegevens

Wij waken erover dat uw gegevens, waarvoor u ervoor gekozen hebt ze aan ons mee te delen, beschermd en beveiligd worden. Wij doen inspanningen om hun vertrouwelijkheid veilig te stellen en te verhinderen dat ze vervormd, beschadigd, vernietigd of ongeoorloofd aan derden blootgegeven worden. 

 

Daartoe hebben wij fysieke, technische en organisatorische beschermingsmaatregelen getroffen om elk verlies, slecht gebruik, ongeoorloofde toegang of verspreiding, eventuele vervalsing of vernietiging van de gegevens te voorkomen.

 

Alle gegevens zijn vertrouwelijk. Wij hebben de toegang ertoe beperkt tot onze medewerkers die deze gegevens nodig hebben in het kader van de uitvoering van hun werk. Er geldt voor die laatstgenoemden een geheimhoudingsplicht en ze riskeren tuchtsancties als ze die plicht niet in acht nemen. 

 

9. Wijzigingen

De FBAA behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan dit privacybeleid. Deze wijzingen zullen via onze website aan de gebruikers worden meegedeeld.